کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10001نکته وتست سیگنال ها وسیستم ها کد21398/03/15پنجشنبه 08:00 تا 17:00,چهارشنبه 10:00 تا 19:0018استاد تقدسی1,900,000دانشکده برق
2001زبان عمومی (تابستان 98)1398/05/01پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,000,000دانشکده برق
3003کارگاه زبان تخصصی (تابستان98)1398/07/3012دکتر رستمی1,000,000دانشکده برق
4007ریاضی مهندسی (تابستان 98)1398/05/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی6,400,000دانشکده برق
5013مدارهای الکتریکی کد 1 (تابستان98)1398/05/01یکشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:00100دکتر زرگر8,000,000دانشکده برق
6014مدارهای الکتریکی کد 2 (تابستان98)1398/05/01پنجشنبه 8 تا 15100دکتر زرگر8,000,000دانشکده برق
7015سیگنال ها و سیستم ها (تابستان 98)1398/05/01جمعه 08:00 تا 15:0090استاد تقدسی7,200,000دانشکده برق
8017الکترونیک (تابستان98)1398/05/01جمعه 15 تا 2184استاد ایمانی6,800,000دانشکده برق
9021ماشین های الکتریکی (تابستان98)1398/05/01شنبه 17:15 تا 21:1560دکتر حلم زاده4,800,000دانشکده برق
10025سیستم های کنترل خطی کد1 (تابستان98)1398/05/01شنبه 15 تا 2184دکتر زرگر6,800,000دانشکده برق
11026سیستم های کنترل خطی کد2 (تابستان98)1398/05/01پنجشنبه 15 تا 2184استاد استارمی6,800,000دانشکده برق
120028مدارهای الکتریکی (جمع بندی)1398/02/19پنجشنبه 08:00 تا 15:3030دکتر زرگر3,000,000دانشکده برق
13033الکترومغناطیس (تابستان98)1398/05/01چهارشنبه 14 تا 2084استاد اشرفیان6,800,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل