کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
191235آسیب شناسی روانی (مرضی و کودکان استثنایی)1400/06/1840استاد یعقوب نژاد9,000,000
298754شخصیت1400/06/18استاد خدامرادی7,000,000دانشکده برق
398754رشد1400/06/18استاد خدامرادی9,000,000دانشکده برق
498764آمار و روش تحقیق1400/06/18سه شنبه 16:00 تا 20:0055استاد یعقوب نژاد12,000,000
599654زبان روانشناسی و مشاوره1400/06/18جمعه 15:00 تا 19:0050استاد رمضان نیا11,000,000
699978نوروسایکولوژی (فیزیولوژی)1400/06/180استاد یعقوب نژاد9,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل