کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1000016شخصیت (نکته وتست)1399/11/2810دکتر خدامرادی3,000,000
2200001نوروسایکولوژی1399/09/05پنجشنبه 13:00 تا 17:00دکتر یعقوب نژاد7,200,000
3200002آسیب شناسی روانی1399/09/05پنجشنبه 17:30 تا 21:30دکتر یعقوب نژاد7,200,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل