کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

استاد خلیلی فر

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار-دانشگاه علم و صنعت
دانشجوی دکتری رشته مهندسی فن آوری اطلاعات پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
تالیف 30جلد کتاب در زمینه مهندسی کامپیوتر
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان