لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
130020مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها - پاییز 961396/08/01سه شنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 15:00 تا 21:00120دکتر فنایی8,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل