مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1003مدار منطقی (تابستان 97)1397/04/31دوشنبه 16 تا 2140دکتر اجلالی2,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
2010معماری کامپیوتر (تایستان97)1397/04/31پنجشنبه 17:00 تا 21:0055دکتر اجلالی3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
3012ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها (تابستان97)1397/04/31جمعه 15:00 تا 21:0090استاد فرزام6,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 4 مرحله ای-سه مرحله جامع، یک مرحله 50 درصد(قیمت خردادماه)1398/02/3108:002,100,000سراسر کشور