مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
112000مقاومت مصالح زمستان 961396/11/01شنبه 17 تا 2136دکتر نایی3,300,000دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل