لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
112010مقاومت مصالح1395/11/01پنجشنبه 11:00 تا 15:0036دکتر نایی2,500,000دانشکده برق
214060ترمودینامیک1395/11/01چهارشنبه 13:00 تا 17:0040دکتر کوثری2,800,000دانشکده علوم
320020ریاضی مهندسی1395/11/01چهارشنبه 14:00 تا 21:0080استاد کریمی5,600,000دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل