لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
110010زبان عمومی(پاییز)1396/08/10پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
210030ریاضی مهندسی کد الف(پاییز 96)1396/07/15چهارشنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
310031ریاضی مهندسی کد ب(پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
412010مقاومت مصالح (پاییز 96)1396/07/15یکشنبه 17:00 تا 21:0040دکتر نایی3,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
512050ترمودینامیک(پاییز 96)1396/07/15چهارشنبه 16:30 تا 20:3040دکتر کوثری3,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل