لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
110010زبان عمومی(پاییز)1396/08/10پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی3,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
210030ریاضی مهندسی کد الف(پاییز 96)1396/07/15چهارشنبه 15:00 تا 21:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
310031ریاضی مهندسی کد ب(پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی7,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
410050مدار های الکتریکی کد الف(پاییز96)1396/07/15شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:3084دکتر زرگر7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
510051مدارهای الکتریکی کد ب(پاییز 96)1396/07/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0084دکتر زرگر7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
610060سیستم های کنترل خطی کد الف(پاییز96)1396/07/15سه شنبه 15:00 تا 21:0084دکتر زرگر7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
710061سیستم های کنترل خطی کد ب(پاییز96)1396/07/15دوشنبه 15:00 تا 21:0084استاد کریمی7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
810070الکترونیک کد الف(پاییز96)1396/07/15جمعه 14:00 تا 20:0080استاد اشرفیان7,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
910071الکترونیک کد ب(پاییز96)1396/07/15جمعه 08:00 تا 14:0080استاد ایمانی7,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1010090ماشین های الکتریکی کد الف(پاییز96)1396/07/15دوشنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1110091ماشین های الکتریکی کد ب(پاییز96)1396/07/15سه شنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1210100سیگنال ها و سیستم ها کد الف(پاییز96)1396/07/15یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:3084استاد تقدسی7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1310101سیگنال ها و سیستم ها کد ب(پاییز96)1396/07/15جمعه 14:15 تا 20:1584استاد تقدسی7,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1410110الکترومغناطیس (پاییز96)1396/07/15پنجشنبه 14:15 تا 20:1580استاد اشرفیان7,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل