مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
18583ریاضی مهندسی کد الف مشتقات جزئی (پائیز)1396/10/06چهارشنبه 14:00 تا 21:0020استاد کریمی1,800,000دانشکده علوم
28584ریاضی مهندسی کد ب مشتقات جزئی (پائیز)1396/10/07پنجشنبه 08:00 تا 15:0020استاد کریمی1,800,000دانشکده برق
310010زبان عمومی زمستان 961396/11/01پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,500,000دانشکده برق
410011کارگاه تخصصی درک مطلب (زمستان96)1396/11/09دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,200,000دانشکده علوم
510030ریاضیات مهندسی کد الف زمستان 961396/11/01پنجشنبه 07:30 تا 14:3070استاد کریمی6,300,000دانشکده برق
610031نکته و تست ریاضی مهندسی1397/01/2624استاد کریمی1,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
710050مدارهای الکتریکی- زمستان 961396/11/01شنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 16:00 تا 21:0080دکتر زرگر7,000,000دانشکده علوم
810051نکته و تست مدارهای الکتریکی1397/01/2314دکتر زرگر1,400,000
910061سیستم های کنترل خطی کد ب زمستان- دوره فشرده961396/11/01چهارشنبه 15:00 تا 21:0040استاد کریمی3,300,000دانشکده علوم
1010062نکته و تست سیستم های کنترل خطی1396/11/15چهارشنبه 15:00 تا 21:0040استاد کریمی3,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1110071الکترونیک کد ب زمستان 961396/11/01جمعه 08:00 تا 15:0070استاد ایمانی6,300,000دانشکده برق
1210072نکته و تست الکترونیک1397/01/2318استاد ایمانی1,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1310090ماشین های الکتریکی زمستان 961396/11/01یکشنبه 16:00 تا 21:0048دکتر حلم زاده4,500,000دانشکده علوم
1410091نکته و تست ماشین های الکتریکی1397/01/1515دکتر حلم زاده1,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1510100سیگنال و سیستم ها زمستان 961396/11/01یکشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:0075استاد تقدسی6,700,000دانشکده علوم
1610101نکته و تست سیگنال و سیستم ها1397/01/1918استاد تقدسی1,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1710110الکترومغناطیس زمستان 96 (فشرده)1396/11/01چهارشنبه 09:00 تا 15:0060استاد اشرفیان5,400,000دانشکده علوم
1810111نکته و تست الکترومغناطیس1397/01/1618استاد اشرفیان1,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون شش مرحله ای1397/01/3108:003,900,000سراسر کشور