لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
111010مدارهای الکتریکی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:3080دکتر زرگر5,600,000
211020کنترل خطی1395/11/01یکشنبه 15:00 تا 21:0070دکتر زرگر4,900,000
311030الکترونیک1395/11/01پنجشنبه 15:00 تا 21:0070استاد اشرفیان4,900,000
411040الکترومغناطیس1395/11/01جمعه 14:00 تا 21:0070استاد اشرفیان4,900,000
511050ماشین های الکتریکی1395/11/01چهارشنبه 17:00 تا 21:0044دکتر حلم زاده3,100,000
611070تجزیه و تحلیل سیستم ها1395/11/01سه شنبه 14:00 تا 21:0080استاد تقدسی5,600,000
720020ریاضی مهندسی1395/11/01چهارشنبه 14:00 تا 21:0080استاد کریمی5,600,000دانشکده علوم
820030زبان عمومی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0050دکتر رستمی3,500,000دانشکده برق
920065کارگاه درک مطلب زبان تخصصی1395/12/16دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
1020156نکته و تست ریاضیات مهندسی1395/12/01شنبه 13:00 تا 21:00,یکشنبه 13:00 تا 21:00,دوشنبه 13:00 تا 21:0018استاد کریمی1,800,000
1120165نکته و تست زبان عمومی(گرامر و واژگان)1395/12/01دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,000,000
1221455نکته و تست ویژه مدارهای الکتریکی1396/01/2317دکتر زرگر1,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1321456نکته و تست ویژه کنترل خطی1395/12/160استاد کریمی2,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1425896نکته و تست ویژه الکترومغناطیس1396/01/31پنجشنبه 08:00 تا 20:00,جمعه 13:00 تا 21:000استاد اشرفیان1,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1565489نکته و تست ویژه ماشین های الکتریکی1396/01/160دکتر حلم زاده1,400,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1674126کارگاه درک مطلب زبان (فروردین)1396/01/2312دکتر رستمی1,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1778542نکته و تست ویژه الکترونیک1396/01/27یکشنبه 16:00 تا 21:00,دوشنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 11:00 تا 21:00مهندس ایمانی1,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
18110235نکته و تست ویژه تجزیه و تحلیل سیستمها1396/01/22چهارشنبه 15:00 تا 21:00,پنجشنبه 15:00 تا 21:00,جمعه 15:00 تا 21:0018استاد تقدسی1,800,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل