لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
111010مدارهای الکتریکی1395/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:3080دکتر زرگر5,600,000
211020کنترل خطی1395/11/01یکشنبه 15:00 تا 21:0070دکتر زرگر4,900,000
311030الکترونیک1395/11/01پنجشنبه 15:00 تا 21:0070استاد اشرفیان4,900,000
411040الکترومغناطیس1395/11/01جمعه 14:00 تا 21:0070استاد اشرفیان4,900,000
511050ماشین های الکتریکی1395/11/01چهارشنبه 17:00 تا 21:0044دکتر حلم زاده3,100,000
611070تجزیه و تحلیل سیستم ها1395/11/01سه شنبه 14:00 تا 21:0080استاد تقدسی5,600,000
720020ریاضی مهندسی1395/11/01چهارشنبه 14:00 تا 21:0080استاد کریمی5,600,000دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل