مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
16541معماری کامپیوتر(نکته و تست تفصیلی)1396/12/01پنجشنبه 15 تا 21:0040استاد فرزام2,250,000
26542معماری کامپیوتر (نکته وتست ویژه)1396/12/1425استاد فرزام2,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
38413مهندسی نرم افزار1396/11/01چهارشنبه 11:00 تا 16:0050استاد خلیلی فر3,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
48985ریاضیات گسسته (نکته وتست تفصیلی)1396/12/0150استاد فرزام2,500,000
58986ریاضیات گسسته (نکته و تست ویژه)1396/12/2420استاد فرزام1,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم
68987ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها (نکته و تست تفصیلی)1396/12/0180استاد فرزام3,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
78988ساختمان داده و طراحی الگوریتم ها (نکته و تست ویژه)1396/12/1530استاد فرزام2,400,000
88989شبکه های کامپیوتری(نکته و تست تفصیلی)1396/12/0130استاد فرزام1,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم
98997هوش مصنوعی(نکته و تست ویژه)1396/12/0512استاد قنبرپور1,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1010010زبان عمومی زمستان 961396/11/01پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,500,000دانشکده برق
1110011کارگاه تخصصی درک مطلب (زمستان96)1396/11/09دوشنبه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,200,000دانشکده علوم
1225879معماری کامپیوتر (زمستان 96)1396/11/01شنبه 16:00 تا 21:0054دکتر اجلالی4,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
1354325مهندسی نرم افزار(نکته و تست ویژه)1396/12/1915استاد خلیلی فر1,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
14215469ریاضیات گسسته - زمستان 961396/11/01جمعه 16:00 تا 21:0055دکتر اجلالی4,100,000دانشکده برق/دانشکده علوم
15874541پایگاه داده ها (زمستان96)1396/11/01چهارشنبه 11:00 تا 16:0050استاد خلیلی فر3,800,000دانشکده برق/دانشکده علوم
16874542پایگاه داده(نکته وتست ویژه)1396/12/1020استاد خلیلی فر1,200,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون شش مرحله ای1397/01/3108:003,900,000سراسر کشور
2بسته آزمون سه مرحله جامع1396/12/2508:002,400,000سراسر کشور