مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
18985ریاضیات گسسته (نکته وتست تفصیلی)1396/12/0150استاد فرزام1,500,000
28987ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها (نکته و تست تفصیلی)1396/12/0180استاد فرزام2,500,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل