مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
18583ریاضی مهندسی کد الف مشتقات جزئی (پائیز)1396/10/06چهارشنبه 14:00 تا 21:0020استاد کریمی1,800,000دانشکده علوم
28584ریاضی مهندسی کد ب مشتقات جزئی (پائیز)1396/10/07پنجشنبه 08:00 تا 15:0020استاد کریمی1,800,000دانشکده برق
310030ریاضیات مهندسی کد الف زمستان 961396/11/01پنجشنبه 07:30 تا 14:3070استاد کریمی6,300,000دانشکده برق
410031نکته و تست ریاضی مهندسی1397/01/2624استاد کریمی1,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون شش مرحله ای1397/01/3108:003,900,000سراسر کشور