مشاور آماده گفتگو با شما است
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

برنامه فوق العاده های ریاضی مهندسی(مبحث مشتقات جزئی) بهمن 96

  • تاریخ انتشار 1396/10/25
  • تعداد بازدید 445

برنامه فوق العاده های ریاضی مهندسی(مبحث مشتقات جزئی)

کد

جلسه

A

B

 

اول

چهارشنبه 4/11/96

14-21

دانشکده علوم

پنجشنبه 5/11/96

8-15

دانشکده برق

دوم

چهارشنبه 11/11/96

14-21

دانشکده علوم

پنجشنبه 12/11/96

8-15

دانشکده برق

سوم

چهارشنبه 18/11/96

14-21

دانشکده علوم

پنجشنبه 19/11/96

8-15

دانشکده برق

((حضور در یکی از کدهای هریک از جلسات کافیست))