مشاوره

منوی سایت

مصاحبه

 

دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 68 رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)کارشناسی ارشد 92 مصطفی دهسنگی

 امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 68 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات رسیدیم که شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 29 رشته مدیریت کارشناسی ارشد 92 مهیار پاکان

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت سوانح رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 3 رشته ژئوفیزیک کارشناسی ارشد 92 سیامک ابولحسنی

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 96 رشته  مدیریت فناوری اطلاعات (IT)کارشناسی ارشد 92 سمانه براتی

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 96 کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریتIT رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 52 رشته مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 92 ساره رهبری

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 52 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 91 کنترل کارشناسی ارشد 92 حمیدرضا قاضی سعیدی

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 91 کنکور کارشناسی ارشد گرایش کنترل رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 81 رشته MBA کارشناسی ارشد 92 مریم رحمان پور

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 81 کنکور کارشناسی ارشد رشته MBA رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 1 رشته مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 امیر عباس تورانی

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 1 سهمیه کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 54 رشته مدیریت مالی کارشناسی ارشد 92 فاطمه پاک نیا

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 54 کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 64 رشته مهندسی مواد کارشناسی ارشد 92 پوریا لسانی

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 64 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 9 رشته مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 92 امیر اتابکی

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 48 رشته مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 امید گرشاسبی

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 39 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 92 آزاده احمدی

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 39 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 91 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نرم افزار 92 رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم

دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 97 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد 92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم

دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 58  کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیمدانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری 

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 84  کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی 

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم


دانشجو

خلاصه


رتبه 4 کامپیوتر 91 مهندس حسین محمدی

امسال هم فرصتی دست داد مثل روال گذشته پای صحبت رتبه های برتر کنکور بنشینیم و از تجارب ارزشمند آنها استفاده کنیم در این مجال خدمت رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر رسیدیم شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم

دانشجو

خلاصه


           

 

 

رتبه 4 کامپیوتر 91 مهندس آرش مژدهی

این هفته مصاحبه با رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش امنیت شبکه آقای مهندس آرش مژدهی، دانشجوی موسسه کارشناسی ارشد نصیر را برای شما داوطلبان عزیز تدارک دیده ایم و شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم

 

 

 

دانشجو

خلاصه


رتبه 15 مدیریت اجرایی علی اکبر بخشی

طبق روال هر هفته ، اینبار مصاحبه با رتبه 15 کنکورکارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی جناب آقای علی اکبر بخشی را برای شما آماده کرده ایم و شما را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم
      


دانشجو

خلاصه


رتبه 9 رشته نقشه برداری کارشناسی ارشد 91 روزبه فروزنده 

طبق روال هر هفته ،مصاحبه این هفته را به داوطلبان رشته عمران اختصاص دادیم و با رتبه 9 رشته نقشه برداری در کنکور کارشناسی ارشد 91 آقای روزبه فروزنده هم صحبت شدیم تا تجارب ایشان را برای شما داوطلبان عزیز فرآهم کنیم.شما را به مطالعه این مصاحبه دعوت می کنیم.

دانشجو

خلاصه


رتبه 19 رشته مهندسی صنایع آزمون کارشناسی ارشد 91 حمید حسن­پور 

مصاحبه این هفته را به داوطلبان رشته مهندسی صنایع اختصاص دادیم و پای صحبت مهندس حمید حسن پور رتبه 19 رشته مهندسی صنایع سال 91 آزمون کارشناسی ارشد نشستیم و ماحصل آن را برای شما گردآوری کردیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
      

دانشجو

خلاصه


رتبه 18 مهندسی صنایع آزمون کارشناسی ارشد 91 میثم عاروان

مصاحبه این هفته را به داوطلبان رشته مهندسی صنایع اختصاص دادیم و پای صحبت مهندس میثم عاروان رتبه 18 رشته مهندسی صنایع سال 91 آزمون کارشناسی ارشد نشستیم و ماحصل آن را برای شما گردآوری کردیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.

      

دانشجو

خلاصه


رتبه 1 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 91 زینب انبیایی

مصاحبه این هفته را به رتبه اول مهندسی کامپیوتر اختصاص دادیم و پای صحبت مهندس زینب انبیایی رتبه 1 رشته مهندسی کامپیوتر سال 91 آزمون کارشناسی ارشد نشستیم.شما را به خواندن این مصاحبه دعوت میکنیم.

      

دانشجو

خلاصه


رتبه 10 مهندسی برق کارشناسی ارشد 91 حسن سلامی

باز هم مصاحبه ای دیگر با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد 91 و این بار پای صحبت مهندس حسن سلامی رتبه 10 رشته مهندسی برق سال 91 آزمون کارشناسی ارشد نشستیم.شما را به خواندن این مصاحبه دعوت میکنیم.

      

دانشجو

خلاصه


رتبه 11 رشته نقشه برداری کارشناسی ارشد 91 بهزاد واحدی

مصاحبه ای دیگر با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد 91 و این بار پای صحبت مهندس بهزاد واحدی رتبه 11 رشته مهندسی عمران گرایش نقشه برداری سال 91 آزمون کارشناسی ارشد نشستیم.شما را به خواندن این مصاحبه دعوت میکنیم.

      دانشجو

خلاصه


رتبه 4 رشته مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 91 فرشید غزلباش

مصاحبه این هفته را به داوطلبان رشته مهندسی مکانیک اختصاص دادیم و پای صحبت مهندس فرشید غزلباش رتبه 4 رشته مهندسی مکانیک سال 91 آزمون کارشناسی ارشد نشستیم و ماحصل آن را برای شما گردآوری کردیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.

      


استاد

خلاصه


مصاحبه با جناب دکتر فنایی از اساتید نامدار نصیر

مصاحبه این هفته را به اساتید اختصاص دادیم، استاد فنایی از اساتید نامدار رشته عمران هستند که در موسسه ی نصیر مشغول تدریس هستند، از داوطلبان عمران دعوت می کنم این مصاحبه خواندنی را از دست ندهند.

      


استاد

خلاصه


مصاحبه با جناب دکتر حامدی از اساتید نامدار نصیر

مصاحبه این هفته را به اساتید اختصاص دادیم، استاد حامدی دارای دکترای مکانیک و از اساتید نامدار رشته مکانیک هستند که در موسسه ی نصیر مشغول تدریس هستند، از داوطلبان مکانیک دعوت می کنم این مصاحبه خواندنی را از دست ندهند.